Obchodné podmienky | Greg & Rich

Kategórie
 
 
 
 
 

1.Je dôležité aby ste si prečítali tieto všeobecné ustanovenia  a vymedzenie pojmov pred uskutočnením svojej objednávky („Objednávka") a  potvrdili, že im rozumiete. Veď jasné zmluvy robia dobrých priateľov.

2. My sme: Greg & Rich, s. r. o., so sídlom: Dubčekova 2663/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Vložka číslo:  32980/R, IČO: 50 289 144 a sme prevádzkovateľom internetového obchodu www.gregandrich.sk čiže predávajúcim.

Vy ste: fanúšik originálneho strieborného dizajnu a krásnych vecí - fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje do elektronického systému nášho obchodu Greg & Rich a/alebo odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru („Produkt“) – čiže kupujúci (objednávateľ).

3. Objednávka

Aby mohla byť vaša objednávka hladko zrealizovaná a doručená, budeme od Vás potrebovať nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia. Bezprostredne po odoslaní Vašej objednávky náš systém automaticky zašle na Vašu e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému obchodu Greg & Rich, ktoré však ešte nie je záväzným potvrdením objednávky. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Objednávka (alebo jej časť) potvrdená  nami – spoločnosťou Greg & Rich e-mailom je považovaná v tomto momente za záväznú pre obe strany a zároveň vzniká medzi nami (zákazníkom a spoločnosťou Greg & Rich, s.r.o.) nielen citový ale i obchodný vzťah.  

Pre poriadok uvedieme, že práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a Obchodného zákonníka a vzťahuje sa na ne zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

4. Kúpna cena tovaru a možnosť platby za tovar

Ceny našich pokladov (tovaru) sú v internetovom obchode Greg& Rich uvádzané v mene EUR vrátane DPH. Ako predávajúci si dovoľujeme vyhradiť právo zmeny cien – predsa len, hrkálky i náušnice sú kompletne vyrobené z drahých kovov, ktorých ceny sú volatilné.

Konečnú cenu celej Vašej objednávky zreteľne uvidíte ešte pred jej záväzným potvrdením vo formulári.

Dokladom o predaji tovaru je faktúra, tú prikladáme ku každej zásielke a zároveň slúži aj ako dodací list. 

Máte možnosť zaplatiť prostredníctvom služby PayPal, platobnou (resp.kreditnou) kartou cez zabezpečenú platobnú bránu WebPay alebo prevodom na náš bankový účet  IBAN: SK72 7500 0000 0040 2315 8415 – vyznačíte to v objednávke spôsob platby. Vašu zásielku expedujeme hneď ako je platba za Váš poklad (teda objednaný tovar) uhradená v plnej výške.

5. Parametre produktov

Pri každom výrobku Greg & Rich je uvedená zodpovedajúca hmotnosť - nakoľko, je každý jeden ručne zhotovený originál, vyhradzujeme si drobnú odchýlku v tolerancii  +/- 2%.

6. Dodanie

Vieme, že sa na Váš šperk či striebornú hrkálku od Greg & Rich veľmi tešíte, preto sa snažíme dodať Váš poklad v čo najkratšej možnej dobe po prijatí objednávky. Ak sú pri jednotlivých produktoch uvedené termíny dodávok (dodacie lehoty), majú orientačný charakter. Zoberte prosím na vedomie, že v ojedinelých prípadoch si výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti môžu vyžiadať predĺženie dodacej lehoty. V prípade, že Vám nie sme schopní dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomíme Vás v čo najkratšom čase o tejto situácií, oznámime Vám predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo Vám navrhneme dodanie náhradného tovaru.

Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je aj dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku a zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostanete e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru.

7. Storno objednávky

7.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho: Máte právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.

7.2 Storno objednávky z našej strany
Ako predávajúci si dovoľujeme  vyhradiť právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto výnimočných  prípadoch:
* v prípade ak Vám objednávku na dobierku nemôžeme záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, chybne uvedený e-mail)
* prípade, že  ste si ako kupujúci v minulosti neprevzali tovar alebo iným spôsobom porušili obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena striebra, resp. zlata či rhódia. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás okamžite kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že ste zaplatili už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude Vám táto čiastka prevedená späť na účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

8. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy uzatvorenej elektronicky

V súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Vzhľadom k tomu,  že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátime alebo nahradíme Vám (kupujúcemu) ako dodávateľ a rovnako vy nám (kupujúci dodávateľovi) všetky vzájomne prijaté plnenia. Vrátený tovar musí spĺňať nasledujúce podmienky:
- musí byť v pôvodnom nepoškodenom prepravnom i predajnom obale 
- nesmie byť použitý ani akokoľvek poškodený
- zásielka musí byť kompletná (vrátane príbalového letáku, vrecúška a podobne)
- k zásielke musí byť pre identifikáciu priložená zodpovedajúca faktúra

Ak budú tieto podmienky splnené, zašleme Vám platbu za tovar prevodom na účet, z ktorého bola odoslaná a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Nakoľko sa nevieme zaručiť za prípadnú stratu zásielky na ceste k nám, tovar prosím, zašlite doporučene a poistený. Zásielky s vráteným tovarom zaslané na dobierku bohužiaľ nemôžeme akceptovať a prevziať.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma. Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.

Ak by ste mali pocit, že Vaše spotrebiteľské práva boli porušené, máte v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 7.8.2017.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia